اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

خسرو خواجه

استاد بیوشیمی، دانشگاه تربیت مدرس خارج ازسازمان

tbw.webmannagergmail.com

مجید صادقی‌زاده

استاد ژنتیک ملکولی، دانشگاه تربیت مدرس خارج از سازمان

sadeghmamodares.ac.ir

مینو محرز

استاد عفونی، دانشگاه علوم پزشکی تهران خارج ازسازمان

minomohrezgmail.com

حسن تنکابنی

دانشیار اعصاب کودکان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خارج از سازمان

shtonekaboniyahoo.com

سامان حسینخانی

دانشیار بیوشیمی، دانشگاه تربیت مدرس خارج از سازمان

saman_hmodares.ac.ir

مجتبی سعادتی

دانشیار میکروبیولوژی، دانشگاه امام حسین (ع) خارج از سازمان

saadati1_myahoo.com

انوشیروان کاظم‌نژاد

استادتمام آمار زیستی، دانشگاه تربیت مدرس خارج ازسازمان

kazem_anmodares.ac.ir

محمدتقی اکبری

استادیار ژنتیک انسانی، دانشگاه تربیت مدرس خارج ازسازمان

akbarimtgmail.com

شهریار باقری

استادیار، دانشگاه شهید بهشتی خارج از سازمان

shahab.bagheri2014gmail.com

سیدمحمدرضا سیداحمدیان

استادیار، معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا خارج از سازمان

tbw.webmannage1rgmail.com

علی‌اکبر گل‌محمدی

استادیار مدیریت، معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا خارج از سازمان

tbw.webmannag2ergmail.com

سعید موذن‌زاده

استادیار ،معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا خارج از سیستم

moazzenzadegmail.com

سید حسین سلیمی

استاد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بقیهالله خارج از ناجا

salimigmail.com

مهدی ربیعی

استادیار روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بقیهالله خارج از ناجا

rabiei_psychologyyahoo.com

عباس عبادی

دانشیار آموزش پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله خارج از ناجا

ebadi1347yahoo.com

علی رضا برات لو

استاد یار طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی خارج از ناجا

alirezabaratlooyahoo.com

سید منصور گتمیری

دانشیار بیماری های داخلی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران خارج از ناجا

getmirigmail.com

فرشاد نجفی پور

استادیار پزشکی ورزشی، دانشگاه علوم پزشکی آجا خارج از ناجا

drnajafipour2002yahoo.com