ارتباط بین ویژگیهای ترکیب بدنی با فاکتورهای آمادگی جسمانی و اضطراب در کارکنان حراست فروشگاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

اهداف: با توجه به خصوصیت شغلی کارکنان حراست فروشگاهی که ایستادنهای مداوم و نیز استرسهای شغلی، سلامت جسم و روان آنها را در معرض تهدید قرار میدهد، پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین ویژگیهای ترکیب بدنی با فاکتورهای آمادگی جسمانی و اضطراب در این افراد طراحی و انجام شد.
ابزار و روشها: در پژوهش توصیفی- همبستگی حاضر، جامعه آماری شامل کل کارکنان حراست یک مجتمع تجاری در تهران بود که 272 نفر از آنان بهصورت هدفمند و دردسترس، بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای بررسی اضطراب، از پرسشنامه اضطراب بک استفاده گردید و همچنین وزن، شاخص توده بدن، توده بدون چربی، درصد چربی بدن، قد و نسبت دور کمر به دور لگن هر فرد ثبت شد. فاکتورهای آمادگی جسمانی آزمودنیها با آزمونهای دراز- نشست، بارفیکس اصلاح شده، پرش عمودی، دوی 20 متر و دوی 4×9 متر ارزیابی شد. برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای کولموگروف- اسمیرنف و ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن با نرمافزار SPSS نسخه 24 در سطح معناداری 05/0‌P< استفاده شد.
یافتهها: میانگین شاخص توده بدن آزمودنیها در محدوده اضافه وزن قرار داشت (07/3±17/26). بین ویژگیهای ترکیب بدنی با اضطراب، رابطه معناداری مشاهده نشد (05/0‌P>). در حالیکه بین اندازههای ترکیب بدنی و اکثر فاکتورهای آمادگی جسمانی ارتباط معناداری وجود داشت.
نتیجهگیری: علیرغم عدم وجود رابطه معنادار بین ویژگیهای ترکیب بدنی اضطراب، میزان درصد چربی و همینطور نسبت دور کمر به دور لگن و شاخص توده بدن بالاتر، عملکرد ضعیفتری در فاکتورهای آمادگی جسمانی کارکنان حراست بههمراه دارد.
 

کلیدواژه‌ها