نقش نارسایی هیجانی و تعلل ورزی تصمیم گیری در پیش بینی استفاده اعتیادگونه از اینترنت در میان دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

اهداف: اعتیاد به اینترنت یکی از عوامل تهدید‏کننده سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان است که تحت تأثیر عوامل مختلف هیجانی و روانشناختی قرار دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش نارسایی هیجانی و تعلل‏ورزی تصمیم‏گیری در پیشبینی استفاده اعتیادگونه از اینترنت در میان دانشجویان بود.
ابزار و روش‏ها: در این پژوهش همبستگی، 236 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال تحصیلی 95-1394، به شیوه نمونه‏گیری دردسترس و تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه اعتیاد به اینترنت، مقیاس نارسایی هیجانی و مقیاس تعلل‏ورزی تصمیم‏گیری پاسخ دادند. داده‏ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه‏ و‏ تحلیل قرار گرفتند.
یافته‏ها: بین نارسایی هیجانی و تعلل‏ورزی تصمیم‏ گیری با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان، رابطه مثبت و معنادار وجود داشت (01/0>P). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که نارسایی هیجانی و تعلل‏ورزی تصمیم‏گیری می‏توانند بهصورت مثبت و معنادار، 22 درصد از واریانس اعتیاد به اینترنت را پیش‏بینی نمایند.
نتیجه‏گیری: نتایج تحقیق حاضر نشانگر اهمیت نارسایی هیجانی و تعلل‏ورزی تصمیم‏گیری در اعتیاد دانشجویان به اینترنت است و تلویحات مهمی در زمینه اقدامات لازم به منظور پیشگیری از اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دارد.
 

کلیدواژه‌ها