اثربخشی آموزش مؤلفه های سبک زندگی سالم براساس مدل سازمان بهداشت جهانی، بر بلوغ شغلی و خودکارآمدی شغلی نوجوانان بزهکار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

اهداف: بلوغ شغلی و خودکارآمدی شغلی بهعنوان دو بعد اثرگذار در انتخاب مسیر شغلی، نقش مهمی در رشد و بالندگی شخص و در نتیجه سلامت و پیشرفت جامعه دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش سبک زندگی سالم براساس مدل سازمان بهداشت جهانی، بر بلوغ شغلی و خودکارآمدی شغلی نوجوانان بزهکار انجام شد.
ابزار و روشها: این پژوهش با طرح پیشآزمون- پسآزمون با گروه کنترل، روی کلیه نوجوانان مرکز بهزیستی چترا در شهر تهران در سال 1397 انجام شد. نمونهای به حجم 20 نفر از نوجوانانی که در پرسشنامه بلوغ شغلی ساویکاس و پرفلی و خودکارآمدی شغلی بتز، پایینترین نمرات را گرفته بودند، انتخاب و با گمارش تصادفی در دو گروه مداخله و شاهد قرار داده شدند. سپس جلسات اثربخشی سبک زندگی سالم به مدت ده جلسه 90 دقیقهای برای شرکتکنندگان گروه آزمایش اجرا شد. پس از پایان جلسات، از هر دو گروه، پسآزمون بهعمل آمد. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره و نرمافزار SPSS24 استفاده شد.
یافتهها: بین دو گروه آزمایش و کنترل، در نمرات مربوط به بلوغ شغلی و خودکارآمدی شغلی، در پسآزمون، تفاوت معناداری بهدست آمد.
نتیجهگیری: آموزش مؤلفههای سبک زندگی سالم براساس مدل سازمان بهداشت جهانی، بر بلوغ شغلی و خودکارآمدی شغلی نوجوانان بزهکار مؤثر است.

کلیدواژه‌ها