رابطه هوش هیجانی و حمایتهای جامعه و خانواده با اعتماد اجتماعی در میان زندانیان زندان سپیدار اهواز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

اهداف: اعتماد، از پیش‏شرطهای اساسی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در هر جامعه‏ای محسوب میشود. پژوهش حاضر با هدف تببین رابطه بین هوش هیجانی و حمایت جامعه و خانواده با اعتماد اجتماعی در میان زندانیان زندان سپیدار شهر اهواز انجام شد.
ابزار و روشها: در پژوهش همبستگی حاضر، جامعه آماری شامل زندانیان زندان سپیدار اهواز بود. میزان حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، ۳۱۰ نفر تخمین زده شد. برای گردآوری دادهها از مقیاس هوش هیجانی بار- آن، مقیاس حمایت جامعه و خانواده مری پروسیدانو و کنیت هلر و مقیاس اعتماد اجتماعی صفارینیا و شریف استفاده شد. برای تحلیل دادهها از ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده شد.
یافتهها: حمایت‏های جامعه و خانواده، رابطه مستقیم و معنیداری با اعتماد اجتماعی داشت (r=۰/۲۹ و P<۰/۰۱). هوش هیجانی نیز اطمینان با ضریب ۱۷/۰، رابطه مستقیم و معنیداری با اعتماد اجتماعی داشت (r=۰/۱۷ و P<۰/۰۱).
حمایت جامعه و خانواده قادر به پیشبینی ۸ درصد از واریانس اعتماد اجتماعی بودند. مؤلفههای کنترل استرس، سازگاری و مهارت برون‏فردی نیز قادر به پیشبینی ۷ درصد از واریانس اعتماد اجتماعی بودند.
نتیجهگیری: با افزایش هوش هیجانی و افزایش حمایت جامعه و خانواده، میتوان میزان اعتماد اجتماعی را در زندانیان ارتقا داد.

کلیدواژه‌ها