سنجش عملکرد مالی مراکز درمانی ناجا با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

اهداف: افزایش هزینه خدمات بیمارستانی، استفاده بهینه از منابع موجود با به‏کار‏‏گیری الگوهای تخصیص منابع و ارزیابی عملکرد را ضروری میسازد. تحلیل پوششی دادهها یکی از مدلهای ریاضی است که در ارزیابی عملکرد سازمانهای دارای واحدهای همگن، براساس ورودیها و خروجیهای آنها به‏کار می‏رود. هدف این پژوهش، ارزیابی عملکرد مالی مراکز درمانی ناجا در‏‏ سال 1395 با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی دادهها و رتبه‏بندی آنها براساس کارایی بود.
ابزار و روشها: در این پژوهش توصیفی، دادههای مربوط به هفت بیمارستان ناجا به صورت میدانی و با مطالعه اسناد و مدارک، جمعآوری شد و مسئله در قالب مدل‏ BCC خروجی محور فرموله و با نرمافزار Lingo تحلیل گردید.
یافتهها: نتایج تحلیل پوششی دادهها نشان داد که عملکرد مالی کلیه مراکز درمانی ناجا از کارایی نسبی لازم برخوردار است و بیمارستان "الف" در رتبه اول و بیمارستان "ز" در رتبه آخر قرار دارند.
نتیجه‏ گیری: مراکز درمانی برای افزایش سطح کارایی خود نیازی به کاهش در میزان ورودیهای مدل ندارند؛ بلکه میبایست تلاشهای خود را در جهت افزایش خروجیها متمرکز نمایند.
 

کلیدواژه‌ها