مقایسه روش‌های مختلف آماده‌سازی و استخراج DNA از نمونه‌های خونی به‌منظور به‌کارگیری در علوم جنایی و پزشکی قانونی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
 مقدمه: استخراج DNA از نمونه­های جنایی جزء اولین و مهمترین مراحل در هریک از تست­های ژنتیک جنایی می­باشد. از این رو به دست آوردن روشی مناسب برای استخراج  DNAکه از نظر سهولت استخراج، هزینه، زمان و کیفیت به صرفه باشد اهمیت بسزایی در تحقیقات ژنتیک جنایی دارد.
اهداف: هدف از این تحقیق دستیابی به روشی مناسب، سریع و کم هزینه برای استخراج DNA از نمونه­های مختلف خونی به منظور انجام مطالعات مولکولی در علوم جنایی و پزشکی قانونی می­باشد.
مواد و روش­ها: پس از تهیه نمونه­های مورد نظر، سه روش مختلف استخراج  DNA شامل چلکس، روش تغییر یافته آلکالین و روش غیر آنزیمی مورد استفاده قرار گرفت. به منظور مقایسه روش­های مذکور از نظر سهولت استخراج، هزینه و زمان، کیفیت و کمیت  DNAحاصل از هر روش از طریق میزان OD، غلظت  DNAو بازدهیPCR  مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می­دهد، با در نظر گرفتن سهولت دسترسی به مواد بکار رفته در هریک از این روش­ها و همچنین مقرون به صرفه بودن آن­ها از نظر زمان و هزینه، این روش­ها می­توانند جایگزین مناسبی برای کیت­های استخراج  DNA باشند.

کلیدواژه‌ها